Η εταιρεία ειδικεύεται στους κάτωθι τομείς του δικαίου:


Α. Ιδιωτικό Δίκαιο.

Α1. Αστικό Δίκαιο
1. Γειτονικό δίκαιο. Όρια ακινήτων, εκπομπές.
2. Μισθώσεις κατοικιών. Μισθωτήρια συμφωνητικά (σύναψη - λύση μισθώσεων).
3. Δίκαιο πολυκατοικιών. Κανονισμοί, γενικές συνελεύσεις, κοινόχρηστα πράγματα, πυλωτή, θέσεις σταθμεύσεως.
4. Ενοχικές συμβάσεις. Συμβάσεις έργου, εργασίας, εντολής, πώλησης (+ ευθύνη παραγωγού), δωρεάς, χρησιδανείου.
5. Αστικά σωματεία – Αθλητικά σωματεία. Καταστατικά, ίδρυση, εγκατάσταση και απόκτηση Α.Φ.Μ., τροποποιήσεις καταστατικού.
6. Αδικοπραξίες. Αυτοκινητικά – εργατικά ατυχήματα.
7. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Μεταβιβάσεις, δωρεές, έλεγχοι τίτλων, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθορισμός τιμών μονάδος – αναγνώριση δικαιούχων.
8.  Κληρονομικό δίκαιο. Έκδοση κληρονομητηρίων, διαφορές από κληρονομική διαδοχή.
9. Οικογενειακό δίκαιο. Διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, διατροφή.


Α2. Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Επιχειρήσεων
1. Ναυτικό δίκαιο.   Αγοραπωλησίες πλοίων, ναυλοσύμφωνα, θαλάσσια μεταφορά φορτίων, σταλίες, συγκρούσεις πλοίων, διάσωση - ναυαγιαίρεση, ασφάλειες πλοίων – φορτίων, ναυτεργατικές υποθέσεις.
2. Δίκαιο εμπορικών εταιριών. Καταστατικά, διατυπώσεις σύστασης και λειτουργίας εταιριών κάθε μορφής σε Ελλάδα και εξωτερικό σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία της αλλοδαπής, πρακτικά Δ.Σ./Γ.Σ., συμβάσεις μετόχων, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων.
3. Πτωχευτικό δίκαιο. Διαδικασία κήρυξης πτωχεύσεως, διορισμός συνδίκου, συνελεύσεις πιστωτών, σχέδιο αναδιοργάνωσης, παύση εργασιών.
4. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ημεδαπά και Κοινοτικά σήματα, παρεμβάσεις, τριτανακοπές, διοικητικές προσφυγές κατά αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, δίκαιο ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών χρησιμότητας.
5. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Παράνομη προσέλκυση πελατείας, παραπειστική διαφήμιση, δυσφήμιση ανταγωνιστών, παράνομη χρήση εμπορικών διακριτικών, παραβίαση απορρήτου βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ.
6. Επαγγελματικές μισθώσεις. Μισθωτήρια συμφωνητικά, αποζημιώσεις, μισθώσεις ξενοδοχείων.
7. Εμπορικές συμβάσεις - Δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων. Εμπορικές συμφωνίες κάθε μορφής, επιχειρηματικές συμπράξεις – joint ventures, εγχώρια και διεθνή συμφωνητικά εμπορικής αντιπροσωπείας/διανομής, καταγγελίες, αποζημιώσεις.
8. Δίκαιο αξιογράφων. Απαιτήσεις από αξιόγραφα.
9. Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Στάδιο διαπραγματεύσεων, νομικός έλεγχος στόχου, συνεργασία με οικονομικούς συμβούλους, εκπόνηση συμφωνητικών εξαγοράς ή συγχώνευσης. Εξειδίκευση στον κλάδο των ξενοδοχειακών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.
10. Τραπεζικό δίκαιο. Τραπεζικά δάνεια (επενδυτικά/τουριστικά, ναυτιλιακά, κοινοπρακτικά), αλληλόχρεος λογαριασμός.
11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR

 

Β. Δημόσιο Δίκαιο.
1. Φορολογικό δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικά κίνητρα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, φορολογία κεφαλαίου, δημοτικά τέλη.
2. Δίκαιο ανταγωνισμού (Ελληνικό και Ευρωπαϊκό). Απαγορευμένες συμπράξεις επιχειρήσεων – καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης – συγκεντρώσεις επιχειρήσεων – γνωστοποιήσεις στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
3. Δίκαιο δημόσιων διαγωνισμών. Δημόσιες συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
4. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Υποχρεώσεις εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, υποχρεώσεις μετόχων, προνομιακή πληροφόρηση κλπ.
5. Διοικητικό δίκαιο. Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, προστασία αδειούχων.

Γ. Εργατικό δίκαιο.

Δ. Ποινικό Δίκαιο.
Οικονομικό έγκλημα.

Κύριοι Πελάτες

 • ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (Αθήνα)
 • Όμιλος NETMED (Αθήνα)
 • Όμιλος FORTHNET (Αθήνα)
 • Όμιλος VARDAS (Αθήνα)
 • PRAXIS REAL ESTATE S.A. (Αθήνα)
 • OVB HELLAS Insurance Brokers (Αθήνα)
 • OVB HOLDING AG (Γερμανία)
 • HELITALIA SpA (Ιταλία)
 • VOLKSWAGEN AG (Γερμανία)
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΚΑΣ (Αθήνα)
 • PERFETTI VAN MELLE (Αθήνα).
 • MULTITANK Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)